Naujienos

Puslapis 1 iš 58  > >>

17-04-12

Š. m. kovo 29 dieną Žemės Ūkio ministerijoje jau ketvirtą kartą vyko Socialinio verslo forumas.  Forumą organizavo Ūkio ministerija, Britų Taryba, organizacijos NVO „Avilys“  ir „Geri Norai  LT“. Šiais metais prie renginio prisidėjo LR Žemės Ūkio ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, programos „LEADER“ ir žemdirbių metodikos centras, Lietuvos Savivaldybių asociacija, socialinio verslo akseleravimo programa SOCIFATION, „Rise Vilnius“ bei Lietuvos kaimo tinklas.

Širvintų rajono vietos veiklos grupei forume atstovavo pirmininkas Mindaugas Korsakas ir administravimo vadovė Vita Janavičienė.

17-03-27

Š. m. kovo mėn. 24 d.  įvyko Širvintų rajono vietos veiklos grupės  (toliau - VVG) visuotinis narių susirinkimas Avižonių k. bendruomenės patalpose Kielių k., Širvintų sen.
Susirinkimo metu pateiktos ir visuotiniame susirinkime visų narių balsais patvirtintos Širvintų rajono VVG valdybos ir pirmininko veiklos ataskaitos, finansinė ataskaita už 2016 metus.
Susirinkime buvo patvirtintas valdybos sudėties pasikeitimas ir Širvintų kaimo bendruomenės "Upė" narystė VVG bei aptarti einamieji reikalai.

Širvintų rajono VVG valdybos pirmininkėIngrida Baltušytė-Četrauskienė pateikė VVG kolegialaus valdymo organo  veiklos ataskaitą. Joje buvo pristatyta, kokius pagrindinius  reikalus, susijusius su Širvintų r. VVG  2015 – 2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimu svarstė valdybos nariai.

Širvintų r. VVG  pirmininko Mindaugo Korsako veiklos ataskaitoje buvo pristatyta VVG vykdyta veikla, administracijos atliktas darbas. Širvintų r. VVG sudaro 46 nariai, atstovaujantys vietos valdžios sektoriui, pilietinės visuomenės sektoriui,verslo sektoriui.

Širvintų rajono VVG veikla orientuota į kaimo visuomenės gyvenimo kokybės gerinimą, socialinio, ekonominio ir kultūrinio aktyvumo skatinimą, 2016-aisiais metais pagrindinį dėmesį sutelkė į Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategiją (toliau – Strategija).

Atkaklaus ir atsakingo VVG darbo dėka parengtam projektui „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategija" (toliau – Strategija) 2016 m. birželio 10 d.LR žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu  skirta parama 1 441 880 Eurų (šios sumos 85 proc. sudaro EŽŪFKP lėšos bei 15 proc. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos).

Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu taisyklėse   pateiktų VVG Tinklo probleminių klausimų su ŽŪM  pakeitimų derinimo  užsitęsė Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių ir jų pakeitimų patvirtinimas. Dėl  neparengtų metodikų bei kitos dokumentacijos reikalingos Strategijos įgyvendinimui,  Širvintų r. VVG planuotų kvietimų teikti paraiškas negalėjome skelbti, kaip buvo plane.

Šiais metais nuo  gegužės mėnesio planuojami skelbti pirmieji kvietimai teikti paraiškas naujo laikotarpio projektams strategijos priemonėms: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“.

Visuotinio susirinkimo nariams VVG pirmininkas Mindaugas Korsakas pristatytė galimą teikti idėją VVG teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo  projektams. Visuotinio susirinkimo nariai pritarė projekto, įprasminančio savanorių, laisvės kovos dalyvių dėl Lietuvos nepriklausomybės gynimo idėjai.

 

 

Vita Janavičienė
Širvintų rajono vietos veiklos grupės administravimo vadovė
17-03-17

Iki š. m. balandžio 28 d. paramos gavėjai įgyvendinę vietos projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos krypties “LEADER metodo įgyvendinimas” Širvintų r. VVG strategiją „Širvintų rajono vietos plėtros strategija“, per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, turi pateikti užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas.

Minėtos ataskaitos teikiamos projekto kontrolės laikotarpiu – 5 (penki) metai po vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo arba, jei tokia nebuvo sudaryta, nuo sprendimo dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo patvirtinimo.

Užbaigtų vietos projektų metinės ataskaitos priimamos Širvintų rajono vietos veiklos grupės

administracijoje darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.)

adresu: Vilniaus g. 61, 418, 420  kab. Širvintos LT – 19120.

Iškilus klausimams maloniai kviečiame kreiptis tel.: (8 382) 53 334; 8 684 58409;

el. p. sirvintuvvg@gmail.com

17-03-15

Širvintų rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)  informuoja, kad 2017 m. planuojami kvietimai teikti paraiškoms:

-       priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritims:„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“;

-       priemonei „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“.

Širvintų r. VVG administracija  rengia dokumentacijos projektą Širvintų r. VVG 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui dėl  kvietimų teikti paraiškas.

Širvintų rajono seniūnijose planuojami 8 informaciniai renginiai tikslu  pasidalinti informacija apie taisyklių reikalavimus pareiškėjams.

Informacinių renginių planuojamas grafikas:

-       2017 m. kovo 20 d. 18.00 val. –  Širvintų kultūros centro Anciūnų filiale;

-       2017 m. kovo 22 d. 18.00 val.– Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje;

-       2017 m. kovo 27 d. 18.00 val.– Čiobiškio seniūnijoje;

-       2017 m. kovo 30 d. 18.00 val. – Jauniūnų seniūnijoje;

-       2017 m. balandžio 10 d. 18.00 val.. – Alionių seniūnijoje;

-       2017 m. balandžio 11 d. 18.00 val. – Kernavės seniūnijoje;

-       2017 m. balandžio 12 d. 18.00 val. – Gelvonų seniūnijoje;

-       2017 m. balandžio 20 d. 18.00 val. – Musninkų seniūnijoje.

Renginio programa

Daugiau informacijos: Tel. (8  382) 53 334; 8 684 58409; el. p. sirvintuvvg@gmail.com