• Apie VVG

  Širvintų rajono vietos veiklos grupė (toliau - VVG) - savanoriška ir atvira organizacija. Jos veikloje dalyvauja įvairaus amžiaus asmenys. Širvintų r. VVG nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys: socialiniai ir kiti partneriai, nevyriausybinės organizacijos, vietos valdžios institucijos ir verslo sektoriaus organizacijos, registruotos Širvintų rajone (žr. http://sirvintuvvg.lt/index.php?page=dokumentai-2 Įstatai).

  Širvintų r. VVG - teritoriniu pagrindu suburta asociacija, kurią sudaro nariai iš bendruomenių ir kt. visuomeninių organizacijų, verslo ir vietos valdžios atstovų. Iniciatyva ir motyvas kurti tokią savarankišką organizaciją atsirado paskelbus Bendrąjį programavimo dokumentą, kuriame buvo numatyta LEADER+ programa. Šia programa siekiama stiprinti įvairių kaimo bendruomenių atstovų ir jų grupių gebėjimus inicijuoti kaimo plėtros pokyčius ir juos įgyvendinti pačių sutelktomis pastangomis.

  Vadovaudamiesi programos LEADER+ gairėmis, VVG atstovauja kaimiškąsias teritorijas. Kaimo vietovėmis laikomos visos gyvenvietės, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., todėl Širvintų r. VVG atstovauja visą Širvintų rajoną, išskyrus Širvintų miestą.

  ŠIRVINTŲ r. VVG MISIJA:

  Širvintų r. VVG – efektyviai veikianti organizacija, savo veiklą grindžia bendradarbiavimu su visomis kaimo veikloje bei plėtroje dalyvaujančiomis kaimo bendruomenėmis ir kitomis institucijomis.

  VVG veikla orientuota į kaimo visuomenės gyvenimo kokybės gerinimą, gyventojų socialinį, ekonominį ir kultūrinį aktyvumą, bendradarbiavimą su partneriais, užtikrinant patrauklią kaimo visuomenės, ypač jaunimo, darnią plėtrą.

  2016 m. rugpjūčio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos su Širvintų rajono vietos veiklos grupe pasirašė Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę ,,LEADER“, paramos sutartį Nr. 42VS-KV-15-1-06812. Pagal šią sutartį Širvintų rajono vietos plėtros strategijos 2015-2020 metų įgyvendinimui skirta 1 441 880 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto. Numatomas projekto įgyvendinimo terminas iki 2023 m. gruodžio 31 d.