Privatumo politika ir slapukų naudojimo taisyklės

I. SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Širvintų rajono vietos veiklos grupė (toliau – Organizacija), įstaigos kodas 300043168, buveinės adresas Vilniaus g. 61, 418 kab., LT–19120 Širvintos, Širvintų rajono savivaldybė; tel. (8~382)  53 334, el. paštas – [email protected].
2. www.sirvintuvvg.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu www.sirvintuvvg.lt.
3. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
5. Privatumo politika ir slapukų naudojimo taisyklės (toliau – Privatumo politika) – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.sirvintuvvg.lt.
6. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
7. Slapukai – duomenų analizavimo valdymo įrankiai.

II. SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

8. Organizacijos Privatumo politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis www.sirvintuvvg.lt internetine svetaine.
9. Privatumo politika paruošta atsižvelgiant į tai, jog www.sirvintuvvg.lt elektroninėje svetainėje naudojami slapukai.
10. www.sirvintuvvg.lt skleidžiama informacija apie Organizacijos veiklą, orientuotą į kaimo visuomenės gyvenimo kokybės gerinimą, gyventojų socialinį, ekonominį ir kultūrinį aktyvumą, bendradarbiavimą su partneriais, užtikrinant patrauklią kaimo visuomenės, ypač jaunimo, darnią plėtrą su bendradarbiavimu su visomis kaimo veikloje bei plėtroje dalyvaujančiomis kaimo bendruomenėmis ir kitomis institucijomis.
11. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.sirvintuvvg.lt Vartotojų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
12. Privatumo politikos tikslas – reglamentuoti Vartotojų asmens duomenų tvarkymą Organizacijos internetiniame puslapyje www.sirvintuvvg.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

III. SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

13. Organizacijos gaunami duomenys duomenų subjektui pateikiant užklausą kontaktų formoje ir elektroniniu paštu [email protected] yra šie:
13.1. 
Vartotojo vardas;
13.2.
elektroninio pašto adresas;
13.3.
elektroninio pranešimo tema;
13.4.
elektroninio pranešimo pranešimas (tekstas).
14. 13.1.–13.3. papunkčiuose pateikti duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo duomenų pateikimo elektroninės užklausos forma.
15. Organizacija įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
15.1. Jeigu yra Vartotojo sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
15.2. Organizacija taip pat gali perduoti Vartotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Organizacijos vardu veikia kaip duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems duomenų tvarkytojams, su kuriais Organizacija yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos, aptariančios asmens duomenų perdavimą / teikimą ir duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą.
15.3. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Organizacija gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms joms pareikalavus.
16. Nepaisant to, kad Organizacija imasi visų protingų pastangų tam, kad apsaugotų asmens duomenis, Organizacija negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Organizacija taiko itin griežtas Vartotojo asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie asmens duomenų.
17. Organizacija naudoja Vartotojo asmens duomenis tam, kad:
17.1. užtikrintų, jog internetinės svetainės www.sirvintuvvg.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;
17.2. suteiktų Vartotojams informaciją, paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja, arba kurios galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu.
18. Organizacijos internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui:
18.1. interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas;
18.2. Vartotojo apsilankymo Organizacijos internetiniame puslapyje data ir laikas;
18.3. kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Organizacijos internetiniame puslapyje;
18.4. naudojama naršyklė;
18.5. informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą;
18.6. mobiliųjų programėlių versijos;
18.7. kalbos nustatymai;
18.8. jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates.
19. 18.1–18.8 papunkčiuose nurodyta informacija naudojama Organizacijos internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Organizacijos internetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia  lankydamasis Organizacijos internetiniame puslapyje.

IV. SKYRIUS. SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

20. Organizacija internetinėje svetainėje www.sirvintuvvg.lt naudoja slapukus – duomenų analizavimo valdymo įrankius (angl. cookies) tam, kad būtų galima identifikuoti asmenis. Tokiu būdu Organizacija gali užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems elektroninėje svetainėje, bei tobulinti pačią elektroninę svetainę.
21. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina duomenų subjekto kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius duomenų subjektas nebus atpažintas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Vartotojo laiką (pvz., jei duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją).
22. Duomenų subjektui įjungus Organizacijos elektroninę svetainę, automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie slapukų naudojimą. Duomenų subjektas gali sutikti su slapukų naudojimu ir tęsti naršymą elektroninėje svetainėje. Jeigu duomenų subjektas nesutinka su slapukų naudojimu, turi teisę deaktyvuoti (išjungti) Organizacijos internetinę svetainę ir duomenys kaupiami nebus. Tuo atveju, jei duomenų subjektas nepažymi savo sutikimo ir tęsia naršymą pasyviais veiksmais (be sutikimo), elektroninė svetainė kaupia duomenų subjekto duomenis ir traktuoja, kad duomenų subjektas sutinka su slapukų naudojimu konkliudentiniais veiksmais (LR CK 6. 173 str.).
23. Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.
24. Organizacijos internetiniame puslapyje www.sirvintuvvg.lt naudojami šių tipų slapukai:
24.1. Techniniai (būtinieji) slapukai. Organizacijos internetinio puslapio lankytojams Organizacija stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Organizacija naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Organizacijos internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.
24.2. Analitiniai slapukai. Šio tipo slapukus Organizacija naudoja siekdama suprasti, kaip Organizacija suinteresuoti asmenys naudoja Organizacijos internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima duomenų subjekto peržiūrėtus puslapius, duomenų subjekto naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį duomenų subjektas renka internetinio puslapio naršymo metu. Detalesnė informacija apie www.arai.lt naudojamus slapukus – lentelėje:

SlapukasSlapuko tipasGaliojimo laikasNaudojimo paskirtisAr slapukas būtinas
PHPSESSIDbūtinasisiki sesijos pabaigosstandartinis slapukas, naudojamas Vartotojo sesijai sukurtitaip
_cfduid analitinis1 metaiCloudFlare apsaugos slapukas, taikomas atskiriems Vartotojams identifikuoti ir pritaikyti saugumo nuostatas kiekvienam Vartotojui ne
_gaanalitinis2 metaistatistikos slapukas, nustato Vartotojo apsilankymo tikslusne
_gat analitinis1 min. statistikos slapukas, naudojamas užklausoms valdytine
_gid analitinis24 val.statistikos slapukas, Vartotojams atskirtine

25. Jokie Vartotojo asmeniniai duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
26. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

V. SKYRIUS. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

27. Vartotojas turi šias pagrindines teises www.sirvintuvvg.lt svetainėje:
27.1. žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
27.2. susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
27.3. reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Organizacija;
27.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys;
27.5. taip pat turi teisę pateikti skundą dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt.
28. Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su www.sirvintuvvg.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Organizacija, gavusi Vartotojo prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Organizacijos pasiūlytu būdu.
29. Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Organizacijos surinktais asmens duomenimis gali pateikti:
29.1. elektroniniu paštu – [email protected];
29.2. registruotu paštu – Vilniaus g. 61, 418 kab., LT–19120 Širvintos, Širvintų rajono savivaldybė.

VI. SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Su Privatumo politika galima susipažinti www.sirvintuvvg.lt ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir / ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo politikos redakciją paskelbiant www.sirvintuvvg.lt.
31. Organizacija neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Įmonės internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
32. Organizacija neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Organizacijos internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Organizacijos internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Organizacijos internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.
33. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu [email protected].