Širvintų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti pasiūlymus vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. projektui

Širvintų rajono vietos veiklos grupė (VVG), besirengdama naujajam Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) finansavimo laikotarpiui ir konsultuodamasi su VVG teritorijos gyventojais, parengė Širvintų rajono vietos veiklos grupės strategijos 2023-2027 m. projektą.  Naujajame laikotarpyje vietos projektams finansuoti  planuojama skirti apie 1 mln. eurų.

Atlikus VVG teritorijos stiprybių, silpnybių ir galimybių, grėsmių analizę; remiantis susitikimų su gyventojais ir jų apklausos rezultatais, nustačius gyventojų poreikius; įvertinus Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai (BIVP)  keliamus tikslus, strategijos projekte, siekiant ekonomikos augimo, socialinės integracijos didinimo, pažeidžiamų socialinių grupių problemų sprendimo, paslaugų prieinamumo didinimo, numatyta:

  • finansuoti verslo pradžios ir plėtros projektus, įskaitant socialinį verslą (projektų skaičius – ne mažiau 9);
  • skatinti kaimo bendruomenių ir NVO iniciatyvas (projektų skaičius – ne mažiau 6);
  • remti infrastruktūros gerinimą, kuriant patrauklią aplinką paslaugoms teikti (projektų skaičius – ne mažiau 2).

Atrenkant projektus finansavimui, remiantis vietos stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, bus svarbūs vietos projektų sumanumo ir inovatyvumo aspektai; vertinama, ar įgyvendinant vietos projektą bus investuojama į klimato kaitą švelninančias priemones ir (ar) atsinaujinančios energijos panaudojimo sprendinius; vertinama, ar skiriamas dėmesys gyventojų sveikatingumo užtikrinimui bei draugiškos gyvūnams aplinkos kūrimui.

Pirmieji kvietimai teikti vietos projektus turėtų startuoti jau 2024 metais.

PriemonėTinkami pareiškėjai ir partneriaiParamos norma, proc.
Verslo pradžia ir plėtraVVG teritorijoje registruoti juridiniai (labai maža arba maža įmonė), fiziniai asmenys (vyresni nei 18 m.), ūkininkaiiki 65
Kaimo bendruomenių ir NVO iniciatyvų įgyvendinimasVVG teritorijoje registruotos nevyriausybinės organizacijos, bendruomeninės organizacijosiki 90
Socialinio verslo kūrimas ir plėtraVVG teritorijoje registruoti juridiniai (labai maža arba maža įmonė) asmenysiki 95
Infrastruktūros gerinimas, kuriant patrauklią aplinką paslaugoms teiktiVVG teritorijoje registruoti viešieji juridiniai asmenys:  nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija ir kitos asociacijos, savivaldybė, savivaldybės įstaiga, viešoji įstaigaiki 40

Papildomos informacijos galima gauti Širvintų rajono vietos veiklos grupės buveinėje adresu: Vilniaus g. 61, 420 kab., Širvintos ir/arba pasiteirauti tel. +370 382 53334.

Širvintų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. projekto pristatymas.

Širvintų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. projektas. 

Kviečiame parengtam strategijos projektui teikti pasiūlymus ir/ar pastebėjimus. Forma  

Pasiūlymus ir pastabas, galite pildyti iki gegužės 5 d.

el. p. [email protected].