Įvyko Širvintų r. VVG visuotinis narių susirinkimas

2019 m. kovo 20 d. UAB „Lelija“ salėje, Plento g. 54, Širvintos įvyko Širvintų rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo kaimo bendruomenių ir kitų NVO, verslo ir vietos valdžios atstovai, VVG administracijos darbuotojai.

Susirinkime buvo patvirtinti UAB „Riolis“, žygeivių ir sporto klubo „Dumblas“ ir Širvintų rajono visuomeninių organizacijų koordinacinio centro prašymai išbraukti iš VVG narių.

Širvintų ir tėvų klubas delegavo naują atstovę Liliją Serekpajevienę vietoje Živilės Šalkauskienės, Čiobiškio seniūnijos kultūros ir sporto klubo „Pykuolis“ delegavo naują atstovą Rolandą Katkų vietoje Regimanto Mažrimo.  Bendru VVG narių sutarimu buvo pritarta Lilijos Serekpajevienės ir Rolando Katkaus delegavimui.

Susirinkimo metu pateiktos ir visuotiniame susirinkime visų narių balsais patvirtintos Širvintų rajono VVG valdybos ir pirmininko veiklos ataskaitos, finansinė ataskaita už 2018 metus.

Širvintų rajono VVG valdybos pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė pateikė VVG kolegialaus valdymo organo veiklos ataskaitą. Joje buvo pristatyta, kokius pagrindinius reikalus, susijusius su Širvintų r. VVG 2015–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimu svarstė valdybos nariai.

Širvintų r. VVG pirmininko Mindaugo Korsako veiklos ataskaitoje buvo pristatyta VVG vykdyta veikla, administracijos atliktas darbas. Širvintų r. VVG 2018 metais sudarė 47 nariai, atstovaujantys vietos valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo sektoriams. Širvintų rajono VVG veikla orientuota į kaimo visuomenės gyvenimo kokybės gerinimą, socialinio, ekonominio ir kultūrinio aktyvumo skatinimą, 2018-aisiais metais pagrindinį dėmesį sutelkė į Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015–2020 metų vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija)įgyvendinimą, paraiškų rinkimą.

2018 metais buvo paskelbti du kvietimai teikti paraiškas, buvo finansuoti 3 projektai. Pareiškėjui UAB „Kazliškės“ skirta iki 44 045,00  Eur parama, bus sukurta 1 nauja darbo vieta, pareiškėjui UAB „GSV Group“ skirta iki 30 380,00 Eur parama, bus sukurtos 2 naujos darbo vietos, pareiškėjui Alvydui Roliui skirta iki 10 270,78  Eur parama, bus sukurta 1,5 naujos darbo vietos.

Šiuo metu VVG yra paskelbusi Kvietimą Nr. 4 teikti vietos projektų paraiškas, kuris tęsis iki 2019-04-12 dienos.

2019 m. antroje pusėje yra planuojamas Kvietimas Nr. 5 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“. Siekiant išplėsti galimų pareiškėjų ratą, susirinkime buvo patvirtintas dalinis Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos (VPS) pakeitimas.

Pasibaigus VVG pirmininko kadencijai, susirinkimo metu buvo renkamas naujas VVG pirmininkas. Buvo pasiūlyta tik viena kandidatūra. Trejų metų laikotarpiui toliau VVG pirmininko pareigas atliks Mindaugas Korsakas. Vadovaujantis VVG įstatais taip pat buvo išrinktas VVG pirmininko pavaduotojas. Ir toliau šias pareigas vykdys Vidmantas Mateika.

Širvintų r. VVG informacija