Širvintų rajono vietos veiklos grupei sukanka penkiolika metų!

Ačiū, VVG nariai ir partneriai,  už tai, kad esame 15 metų kartu, siekdami vieno ir to paties tikslo nuolatinio mokymosi, darbų  įprasminimo savo veiklomis ir projektais.

Širvintų rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) susikūrė 2004 metais liepos mėn. Jos paskirtis – spręsti Širvintų rajono savivaldybės kaimiškosios teritorijos problemas.

Širvintų r. VVG atsakingai įgyvendino 2007-2013 metų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategiją. Per šį laikotarpį rekonstruoti ir atnaujinti net 9 bendruomenių namai, sutvarkytos erdvės turiningam laisvalaikiui ir sportui, sudarytos sąlygos amatų atgaivinimui ir plėtrai, amatininkų gaminių pardavimui Kernavės prekyvietėje, įgyvendinti du tarptautiniai ir du regioniniai projektai, 20 bendruomenių ir kt. nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų. Per visą laikotarpį organizuojami įvairūs mokymai, užsiėmimai, informaciniai renginiai, tarptautiniai ir regioniniai kolegų patirties mainai.

Siekiant ir toliau didinti kaimiškosiose teritorijose gyvenančių žmonių aktyvumą bei verslumą, parengta 2015-2020 metų vietos plėtros strategija, kuriai įgyvendinti skirta  1 441 880,00 Eur pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę LEADER (projektas „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KV-15-1-06812).

Džiugu, kad Širvintų r. VVG strategijos lėšų paramai pagal kvietimus teikti paraiškas sulaukėme kaimo vietovėse veikiančių nevyriausybinių organizacijų, įmonių, ūkininkų, jaunų rajono žmonių susidomėjimo. Šiuo metu įgyvendinamos 6 projektų idėjos, susijusios su naujų darbo vietų kūrimu. Širvintų rajono savivaldybės administracija, pasinaudodama galimybe Širvintų r. VVG strategijos lėšų paramai, pateikė 5 paraiškas susijusias su infrastruktūros sukūrimu ir atnaujinimu Širvintų, Čiobiškio, Medžiukų, Juodiškių kaimuose ir Gelvonų miestelyje.

Širvintų r. VVG nuolatos teikia konsultacijas galimiems pareiškėjams dėl strategijos lėšų  paramos,  organizuoja informacinius renginius,  vertina paraiškas, rengia  sutartis, tikrina mokėjimo prašymus, ataskaitas, atlieka projektų patikras. Iki 2022-ųjų metų pabaigos bus renkamos projektų paraiškos šioms veiklos sritims: naujų darbo vietų kūrimui ir plėtrai; socialinio verslo kūrimui; bendradarbiavimui, skirtam  trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti; pareiškėjų ir vykdytojų mokymui, įgūdžių įgijimui; produktų perdirbimui.