Kvietimas Nr. 9

Kvietimo Nr. 9 teikti vietos projektų paraiškas skelbimas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. sausio 3 d. 9.00 val. iki 2022 m. vasario 25 d. 15.45 val

VPS prioritetas Nr. I „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas kaimo vietovėse“
VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ 
Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas
Vietos projekto paraiška
Verslo planas
Smulkiojo ar vidutinio verslo \subjekto statuso deklaracija
Vienos įmonės deklaracija
VPS priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“
Veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ LEADER-19.2-4.2
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas
Vietos projekto paraiška
Verslo planas
Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija
Vienos įmonės deklaracija

FORMOS IR TAISYKLĖS TAIKOMOS VISOMS PRIEMONĖMS

1. Viešinimo taisyklės;

2. Neperkančiųjų organizacijų pirkimų taisyklės;

3. Vietos projektų administravimo taisyklės;

4. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika; 

5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos pildymo aprašas ;

6. Europos Bendrijos steigimo sutarties I priedas;

7. Prisidėjimo įnašu natūra aprašas;

8. Fiksuotosios normos taikymo vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas;

9. Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės.