Kvietimo Nr. 4 pareiškėjų dėmesiui!

Nuo 2019-02-28 įsigaliojo pakeisti finansavimo sąlygų aprašai ir paraiškų formos!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3D-64 pakeistomis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, Širvintų rajono vietos veiklos grupės valdyba patvirtino VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, (LEADER-19.2-6)“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, Nr. LEADER-19.2-6.4, priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, (LEADER-19.2-6)“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-6.2, priemonės  „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5, priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, priemonės „Parama NVO bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, priemonės “Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ LEADER-19.2-SAVA-7 patikslintus finansavimo sąlygų aprašus (toliau – FSA) ir paraiškų formas.

FSA patikslinta 1 lentelės „Bendroji vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo dalis“ 1.1. eilutė; sumažintas vietos projektų atrankos mažiausias privalomas surinkti balų skaičius nuo 60 iki 40 balų; patikslintas bendrųjų išlaidų apibrėžimas ir konsultavimo išlaidų kainos pagrindimas; patikslintas netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas.  

Vietos projekto kontrolės laikotarpis sumažėjo nuo penkerių iki trejų metų laikotarpio.